Op deze pagina worden actuele zaken besproken waar Het Klein Liefdewerk direct of indirect bij betrokken is; of die wij gewoon interessant vinden om hier te vermelden. De pagina wordt periodiek ververst.

5 april 2021Het Klein Liefdewerk is proud partner van Healty-Home
Intiatiefnemer van een nieuw Hyperflex woningconcept, Derk Tetteroo van De Uivoeringsbrigade, heeft enkele maanden geleden o.a. Het Klein Liefdewerk benaderd om de Healthy-Home van idee tot uitvoering te brengen. Samen met Level 5, Beelen.Next, architect Gijs de Waal heeft dit idee inmiddels vorm gekregen. Zie voor meer info: https://www.healthy-home.co.nl/

1 april 2021Voortgang nieuw project
Meer informatie over ons eerder aangehaalde nieuwe project volgt snel…..

5 februari 2021 – Geen beroep tegen bestemmingsplan St. Matthiasschool.
Na lang wikken en wegen hebben wij besloten geen beroep aan te tekenen tegen het bestemmingsplan dat leidt tot de sloop van de prachtige St. Mathiasschool. Onze zienswijze die wij hebben ingebracht, wordt door de gemeente namelijk niet gezien als zienswijze, maar als inspraak. Dit gegeven zal leiden tot een juridische discussie over de ontvankelijkheid. Dit wil zeggen, of wij überhaupt gerechtigd zijn om formeel ook beroep te mogen aantekenen.

In de wetgeving hierover is het namelijk in Nederland zo geregeld dat men in het proces een zienswijze ingediend moet hebben om ook beroep te mogen instellen. Tenzij er sprake is geweest van overmacht of een nieuw feit in het bestemmingsplan waartegen eerder geen zienswijze kon worden ingediend. De Kastanjeboom, die in de raadsbehandeling alle bescherming moest krijgen, maar in het uiteindelijke plan midden in een bouwvlak staat, zou zo een dergelijk nieuw feit kunnen zijn. Immers de kans dat de boom daadwerkelijk behouden zal worden is met aan de werkelijkheid aangrenzende zekerheid nihil.
Onlangs is er door het Europese Hof uitspraak gedaan over deze regeling in het Nederlandse procedure. Zij spraken uit dat de Nederlandse wetgever dit eigenlijk niet zo mag doen. Het Europese Hof ziet dit als het inperken van het democratisch recht van de burger, omdat het de mogelijkheid ontneemt voor diegenen die zich niet eerder kenbaar hebben willen of kunnen maken (bijvoorbeeld omdat zij bijvoorbeeld nog geen weet hadden van de betreffende ontwikkeling). Vanzelfsprekend hebben wij ook deze uitspraak betrokken bij onze afweging. De kans dat dit echter voor de huidige (of vanuit de uitspraak bezien ‘oude’) regelgeving al betrokken zou worden, is zeer onzeker.

Na overleg met enkele extern adviseurs hebben Pascal Riksman en Dimitri Arpad besloten toch geen beroep in te stellen. Pascal Riksman vat het besluit samen als: “De inspanning en kosten die daarbij gemoeid zijn, zijn voor ons groot. Dit terwijl daarbij allereerst de uitkomst nog niet zeker is en dat daarbij, mocht de uitkomst positief worden, het onzeker is of Het Klein Liefdewerk het dan nog mag ontwikkelen voor de gemeente.”

Wij betreuren dat het gemeentebestuur nu gekozen heeft voor een ontwikkeling, die tegen haar eigen beleid en uitgangspunten ingaat. Bovendien is de ontwikkeling niet gericht op de woningbouwvraag uit de buurt. Het verlies van groen en het uitzicht erop wat het nieuwe plan in zich heeft, dat minder duurzaam is dan behoud en natuurlijk het verlies van een karakteristiek en waardevol pand van de wijk en nooit meer terug zal komen.
Wij willen de wijkbewoners nogmaals danken voor hun steun en warmte die wij de afgelopen periode hebben mogen ontvangen. Ook ADAPT Alkmaar en Heemschut, die ook de waarde en belang van het pand voor de buurt en Alkmaar onderschreven en actief hun steun hebben uitgesproken. Vanzelfsprekend ook dank naar de raadsleden die én hebben willen luisteren naar ons verhaal én bereidt en sterk zijn geweest hun mening daarna ook bij te stellen. Dan hebben wij het natuurlijk over de fracties Ben Bijl, Partij voor de Dieren en de Christen Unie. Dank iedereen!

3 februari – Nieuw project gestart!
We zijn begonnen met de voorbereidingen!
Binnenkort meer nieuws over ons nieuwe project….


St. Matthiasschool in 1952
St. Matthiasschool zoals die weer had kunnen worden!

18 decemberGemeenteraad stemt toch gewoon in met sloop St. Matthiasschool!
U heeft het wellicht in de krant al kunnen lezen; maar onze inspanningen om de St. Matthiasschool te behouden hebben helaas niet geleidt tot nieuw inzichten bij een meerderheid van de raad. De fracties BAS (Ben Bijl), Christen Unie en Partij voor de Dieren waren wel voor behoud van de school. Ik wil deze fracties in het bijzonder danken voor hun moed en bereidheid mee te denken en de manieren waarop er contact is geweest. Dank!

Er waren, anders dan de overtuiging van sommige fracties, geen gevolgen geweest voor de aanbesteding. De vooraankondiging is keurig met de benodigde voorwaarden en voorbehouden vorm gegeven op TenderNed. En ook een eventuele andere aanpak had natuurlijk niet automatisch geleidt tot een gunning aan Het Klein Liefdewerk, zoals sommige fracties deden doen voorkomen. Dit kan gelukkig in Nederland niet.

Ook de snelheid van bouwen vormde in onze overtuiging geen noodzakelijke belemmering; sterker het is de vraag welke aanpak sneller zou zijn geweest.

Als de Raad op 17 december 2020 bij meerderheid het college had gevraagd om met de initiatiefnemer, Adapt Almaar, Erfgoedvereniging Heemschut en eventuele andere betrokkenen in gesprek te gaan, was er natuurlijk geen sprake van onbetrouwbaarheid van bestuur geweest, zoals enkele fracties en in het bijzonder D66 het neerzette, Sterker, in de ogen van in ieder geval de ruim 200 personen die hebben gereageerd, zou dit juist de betrouwbaarheid verhoogd hebben in het bestuur.
De Eik, volgens de wethouder, waar hij de Kanstanjeboom bedoelde, is niet beschermd in het nieuwe plan. Terwijl dit voor zowel het college als de Raad een belangrijk element was voor het nieuwe bestemmingplan. Deze kennelijke fout is geen aanleiding geweest voor het college en raad om dan hiervoor nog even de tijd te nemen om dit te herstellen. Dat was dé mogelijkheid geweest om die tijd dan ook voor een gesprek te gebruiken. De boom zal nu worden verplaatst, zo werd door de wethouder toegezegd. Dat is slecht nieuws voor de boom, want deze Kastanje zal een verplaatsing niet gaan overleven.
Al met al ben ik vanzelfsprekend teleurgesteld in de besluitvorming en hoe die nu gegaan is. Namens u allen hebben wij ons maximaal ingespannen om te bezien of jullie en wij ook, gehoord en serieus genomen konden worden. Bij een enkele (oppositie)fractie is dat gelukt. Ook al hebben wij niet het voor de wijk gewenste resultaat bereikt, toch willen wij u danken voor uw energie, tijd en inzet om mijn initiatief te steunen. U, de buurtbewoners, voorop! Maar ook Adapt Alkmaar die ongelooflijk veel werk achter de schermen heeft verricht en Erfgoedvereniging Heemschut, die ook haar steun heeft uitgesproken voor mijn plan. Daarnaast wil ik natuurlijk de fracties danken voor hun tijd en moeite die jullie genomen hebben om je echt te verdiepen in dit ‘dossier’. Verder dank aan de media, het Noord-Hollands dagblad, Alkmaar Central en andere media die aandacht aan de St. Matthiasschool hebben geven. Tot slot ook dank aan mijn collega’s bij Het Klein Liefdewerk, die mijn burgerinitiatief als vrijwilligerstaak hebben willen ondersteunen.

Pascal Riksman

15 december – Resultaten van de enquête Steunbetuiging St. Matthiasschool
Op de enquête “Steunbetuiging behoud St. Matthiasschool”, die gelegen is aan de Coornhertkade 105 te Alkmaar, zijn 148 unieke reacties gegeven. Hiervan waren er 127 voor behoud van de St. Matthiasschool, 2 hadden geen mening over het gebouw, maar wel hoe de omgeving ingericht zou moeten worden. Van de 148 reacties zijn er slechts 19 voor sloop. Daarnaast zijn er nog eens 54 ondertekende steunbetuigingen ingeleverd tijden de ‘oploop’ van vrijdag 11 december jl.. Daarmee hebben we dus meer dan 200 reacties gekregen, waarvan 181 voor behoud van de school.

Een sterke gemeenteraad en/of het college zou deze uitslag serieus betrekken bij haar overwegingen aankomende donderdag bij de raadsvergadering. Zij zouden er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen het besluit aan te houden en die tijd te gebruiken om in gesprek te gaan met de initiatiefnemer (Pascal Riksman), Adapt Alkmaar en Erfgoedvereniging Heemschut, die ook achter het plan tot behoud staan.

Verantwoording.
De enquête ging live op 1 december 12:00 uur en is open geweest voor stemmen tot 14 december 24:00 uur.
De enquête is digitaal kenbaar gemaakt via de website en het Instagram-account van Het Klein Liefdewerk, op Facebook op een speciale pagina “behoud de St. Matthiasschool” en op LinkedIn middels een bericht. Daarnaast is er in diverse schrijvende media aandacht voor geweest en is er een flyer deur-aan-deur verspreidt aan de direct aanwonenden (die zicht hebben op de St, Matthiasschool).

In totaal is de enquête 158 maal ingevuld. Bij de enquête is onderscheid gemaakt tussen totaal binnengekomen reacties en unieke reacties. Uit de analyse van de reacties bleek dat één en dezelfde persoon 7x maal (!) voor sloop heeft gestemd, deze hebben we als één persoon geteld. Voor één ander geldt dat deze 3x voor sloop gestemd heeft, ook die is als één geteld. Voor één ander geldt dat deze 2x voor sloop gestemd heeft, ook die is als één geteld. Verder stemde één en dezelfde persoon 2x voor behoud, ook deze hebben we als één persoon geteld. In totaal zijn er daarmee 148 unieke reacties.

In 5 gevallen werd ‘geen mening’ aangevinkt. Uit de bijbehorende toelichting die de respondenten daarbij gaven, bleek echter dat 3 daarvan voor behoud te zijn. In twee gevallen werd dit letterlijk opgeschreven en in het derde geval werd aangegeven dat initiatiefnemers “… eerder betrokken hadden moeten zijn en de Bloemwijk óók hadden moeten redden!” Deze reacties zijn daarom in categorie ‘voor behoud’ meegenomen. De andere 2 hadden écht geen mening over het behoud of sloop van de St. Matthiasschool. Uit de toelichtingen bij hen bleek wel, dat zij over de inrichting van het terrein een mening hadden. Beide gaven aan dat er geen flat of hoogbouw op de locatie zou moeten komen en één van hen gaf aan dat er wel een écht groene inrichting gerealiseerd moet worden.

Verreweg de meeste respondenten komen uit de directe omgeving. Meer dan 60% is woonachtig in de Wijk Overdie zelf en meer dan 20% woont buiten de wijk Overdie, maar wel in Alkmaar. Van de resterende 17% woont 9% zelfs buiten Noord-Holland. Een deel van hen zijn oud scholieren van de St. Matthiasschool.

Over het woningbouwprogramma is opvallend dat een hele grote groep (meer dan 70%) kiest voor senioren of 55+ woningen. Ook wordt dit in de toelichting vaak meegegeven, maar ook op straat is initiatiefnemer hier vaak op aangesproken. Gevolgd door een opgave voor sociale woningbouw en eengezinswoningen.

13 december 2020 – Prachtige foto’s van de oorspronkelijke St. Matthiasschool (toen nog St. Bavoschool).
Vandaag ontvingen wij via Adapt Alkmaar een tweetal foto’s van de St. Matthiasschool. Eén van de bouw en deze, waarbij de originele façade nog goed zichtbaar is. Zo kan het wat ons betreft weer worden…

11 december 2020 – Veel animo voor behoud en toelichting St. Matthiasschool
Afgelopen week heeft Pascal Riksman folders in de wijk Overdie rondgebracht over zijn initiatief voor behoud van de historische St. Matthiasschool. Op die folder konden de buurtbewoners hun mening kwijt over de plannen voor St. Matthiasschool. Zij waren uitgenodigd deze op vrijdag 11 december jl. hun ingevulde formulieren te retourneren. 54 buurtbewoners gaven hier gehoor aan en kwamen hun formulieren invullen. Slechts één persoon bleek voor sloop te zijn; totdat initiatiefnemer Pascal Riksman hem had rondgeleid langs het gebouw, de impressie liet zien en de mogelijkheden uitlegde. Hij tekende direct en nam een aantal folders mee om aan zijn buren te geven. Het illustreerde precies zoals het al eerder gezegd is over de schoonheid van dit gebouw: “Je ziet het pas als je het gezien hebt!”

Riksman ontvangt steunbetuigingen
Een bewoner overhandigd haar steunbetuiging voor behoud van de St. Matthiasschool aan initiatiefnemer Pascal Riksman

11 december 2020 – Monumentenstatus voor naoorlogs ‘slooppand’

We schrijven 2012. Locatie is Sportlaan 62 te Den Helder. Op dat adres staat een kantoorgebouw van de gemeente Den Helder, waar de afdeling Stadsontwikkeling en beheer gehuisvest was. Het is een pand van naoorlogse architectuur (1956) en rijp voor de sloop, aldus de gemeente. Pascal Riksman, founder van Het Klein Liefdewerk, dacht daar anders over en kreeg van de gemeente de kans om het aan te kopen en middels een herbestemming te behouden door ontwikkeling. In een bouwproces, dat ongeveer anderhalf jaar in beslag nam, werd het omgebouwd aan de binnenkant en in ere hersteld aan de buitenkant. Door hergebruik van bijvoorbeeld de stalen kozijnen die aangepast werden zodat er dubbel glas in kon worden gepast, werd het pand voorzien van het uiterlijk van 1956 en het comfort van nu. Er ontstonden 6 Loft woningen (LOFT62) en 2 kantoorruimtes. Afgelopen jaar kende de gemeente Den Helder met trots de status van Gemeentelijk Monument toe aan dit pand.

Verschillen tussen Bestemmingsplan en Plan Riksman

9 december – Vergelijking tussen nieuwe bestemmingsplan en “Plan Riksman” aangeboden aan de raad.
Op 17 december is het zover. De gemeenteraad gaat dan definitief beslissen over het nieuwe bestemmingsplan waarmee het lot van de St. Matthiasschool bezegeld wordt. Wordt het sloop, of vraagt de raad om nog even iets meer tijd te nemen? Wij hopen het, en de buurt dus ook! Het gaat dus eigenlijk niet eens meer om alleen de feiten, maar ook of de politiek de buurt, de inwoners van wijk Overdie, serieus wil nemen; echt naar ze luistert!
Over die feiten maakte wij een vergelijking tussen het bestemmingsplan zoals het college die nu voorstelt en het Plan Riksman. Klik hier (of op de afbeelding) voor een nadere toelichting op de vergelijking .

8 december 2020 – St. Matthaisschool leeft in Wijk Overdie.
“Het waren drukke dagen. Dat de St. Matthiasschool een ‘ding’ in mijn wijk was, wist ik wel. Niet alleen de grote hoeveelheid aan reacties hebben mij verrast, ook de verhalen en alle emotie’s in die reacties raken mij enorm.”, zegt Pascal Riksman, founder van Het Klein Liefdewerk, die als buurtbewoner, gewapend met kennis en kunde van karakteristiek vastgoed, het initiatief startte om de St. Matthiasschool te redden van sloop.
Donderdag 3 december zette wij een enquête online met een viertal vragen over uw mening over de St. Matthiasschool. Nog geen 24 uur later hadden we 72 reacties, waarvan slechts 3 voor sloop waren! Tot en met komende zondag (13 december) kunt u de enquête nog invullen. Wij willen iedereen die de moeite heeft genomen om dit al te doen op deze plek bedanken voor uw steun.
Vrijdag 4 december bracht raadslid Bijl en enkele actieve buurtbewoners samen met Pascal Riksman een bezoek aan de St. Matthiasschool. De buurtbewoners reageerde enthousiast op de plannen en spraken af een wijkcomité of wijkraad te gaan oprichten. Raadslid Bijl toonde zich zeer geïnteresseerd voor de plannen en de gedachte én feiten achter het behoud van dit historische pand.
Zaterdag 5 december kopte de krant: “Omwonenden tegen sloop van Sint Matthiasschool!” lees hier het artikel.

3 december 2020 – Enquête St. Matthiasschool
Wilt u ons helpen met onze inzet om de St. Matthiasschool te behoeden voor sloop en het gebouw een tweede leven te geven voor wonen, dan willen wij u vragen onze enquête in te vullen.
Vindt meer over deze actie nu ook op Facebook

2 december 2020 – Het Klein Liefdewerk ook op Instagram
U kunt Het Klein Liefdewerk nu ook op Instagram vinden. Ons account is te vinden op Instagram onder de naam hetkleinliefdewerk. Op dit moment staat daar vooral onze actie in Alkmaar voor behoud van de St. Matthiasschool centraal.

1 december 2020St. Matthiasschool in raadscommissie
Pascal Riksman founder van Het Klein Liefdewerk, presenteerde, als bewoner van de wijk Overdie, zijn plan voor het behoud van het bijzondere schoolgebouw, die een belangrijke rol heeft gespeeld in de vorming van veel mensen in de wijk. Doordat raadslid W.J. Peters het dossier had aangemerkt als een onderwerp dat bespreking nodig had, kon Pascal inspreken. Wij danken dit raadslid hier graag voor. De inspreektijd was helaas erg kort, waardoor Pascal zijn verhaal niet helemaal kon brengen. Enkele belangrijke delen kunt u hier vinden (download).
Enkele partijen stelde goede en kritische vragen. Echter een meerderheid van de gemeenteraad lijkt nog altijd voor de wijziging van het bestemmingsplan te zijn, die op allerlei punten niet voldoet aan de eigen voorwaarden en uitgangspunten. Wij zitten niet stil, ook aangemoedigd door de energie en inzet van Adapt Alkmaar en raadslid Ben Bijl, een ander raadslid dat zich na de beraadslagingen nog sterker lijkt te willen maken van de St. Matthiasschool. Vindt u ook dat de school behouden dient te worden!? Help ons dan en vul onze enquête in. Bedankt alvast voor uw moeite.

28 november 2020 – St. Matthiasschool, Alkmaar.

De St. Bavo Jongesschool, zoals de St. Matthiasschool nog in 1952 heette.
Vooraanzicht St. Matthiasschool, toen nog St. Bavoschool geheten, in 1952 (bron: bouwtekening)

“Verstopt”, zoals vandaag een woordvoerder van Adapt Alkmaar aangehaald werd in de media, zo zou je de St. Matthiassschool inderdaad wel kunnen noemen. Zélfs wij liepen er bijna aan voorbij, althans aan de verstopte schoonheid en kwaliteit van het hoofdgebouw. In april van dit jaar diende wij een zienswijze in op het Bestemmingsplan dat door het college in de maak was; zet in op behoud van deze naoorlogse school, van Alkmaarse Architect W.A. Keesom, die in 1952 gerealiseerd werd.

Dinsdag a.s. om 19:30 uur mogen wij inspreken bij de Raadscommissie Ruimte. Wij hebben daar ook een inspraaknotitie naar toegezonden. Vanuit diverse hoeken hebben wij inmiddels steunbetuigingen mogen ontvangen; van buurtbewoners tot professionals. Wij zijn blij dat ook in diverse media, zoals Noord-Hollandsdagblad (alleen abonnees), Alkmaar Centraal en HALstad hier aandacht wordt besteedt.
Wij hopen dat de leden van de raadscommissie na ons verhaal zal besluiten het college te vragen in te zetten op een plan, waarbij het prachtige schoolgebouw behouden kan blijven.

Voor geïnteresseerden: de raadsvergadering is openbaar en te volgen, meer informatie vindt u hier.
Wilt u ons steunen bij onze inzet dit gebouw te behouden; stuur dan uw steunbetuiging naar: info@hetkleinliefdewerk.nl met als onderwerp: behoud St. Matthiasschool. U kunt ook op onze Instagram-account uw steun uitspreken.

24-november 2020 – Oude Gymzaal Den Helder.
Sinds kort is een gymzaal uit 1917 in eigendom gekomen. De eerste fase van herbestemming is gereed. Inmiddels zijn nieuwe kozijnen en deuren geplaatst naar het originele voorbeeld. Op dit moment wordt gewerkt aan de achterzijde en het interieur.